RODO

Polityka Prywatności

§ 1 Definicje

1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04;

2. Klient:
a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, b) osoba prawna, c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży z Administratorem, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z produktów lub usług Administratora.

3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.

4. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

6. Serwis / strona www / Serwis www– strona internetowa dostępna pod adresem www.studioant.pl.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Klientem a Administratorem.

8. Użytkownik – każdy, kto korzysta ze Serwisu www.

9. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz na stronie www umożliwiający Klientowi kontakt z Administratorem strony.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników i klientów oraz potencjalnych klientów, korzystających z usług administratora danych oraz z serwisu www dostępnego pod adresem: www.studioant.pl. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies. 2. Polityka prywatności ma charakter informacyjny. 4. Dane osobowe użytkowników i klientów są przetwarzane zgodnie z u.o.d.o. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 5. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów i danych osobowych osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem, z u.o.d.o. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla określonych i zgodnych z prawem celów, nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnie z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania. 7. Klient, który korzysta z usług Administratora oraz z Serwisu www, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności. 8. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem aktualnie dostępnych oficjalnych środków, technologii oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

§ 3

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem danych osobowych użytkowników i klientów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.), zwaną dalej u.o.d.o., Administratorem danych osobowych Klienta jest Studio Ant Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach pod adresem ul. Żytnia 24/2, 25-018 Kielce, dane kontaktowe: nr tel +48 792 703 520, adres e-mail: info@studioant.pl zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie usługodawcą.

§ 2

JAKIE I W JAKIM CELU ZBIERAMY PAŃSTWA DANE ?

Nasza współpraca może wiązać się z potrzebą przekazania nam Państwa danych osobowych. Dane Klienta zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których informujemy w naszej Polityce Prywatności.

W zależności od potrzeby Administrator może pobierać i gromadzić dane takie jak:
a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail), b) imię i nazwisko, c) nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami), d) NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami), e) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, f) numer telefonu.

Pozyskiwane i gromadzone dane są podczas m.in.:

a) newsletter
W przypadku chęci otrzymywania newslettera wystarczy nam adres e-mail. Newsletter wysyłamy w celu marketingu, promocji produktów oraz informacji o aktualnych promocjach/nowościach.
b) kontakt i nawiązanie współpracy
Jeśli chcesz się z nami skontaktować poprzez internetowy formularz kontaktowy poprosimy Cię o podanie swoich danych takich jak: imię i nazwisko (ewentualnie nazwa firmy), numer kontaktowy i mail w celu zwrotnego kontaktu z naszej strony.
c) korzystanie z serwisu www Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów Podczas korzystania przez Ciebie z baszego Serwisu www automatycznie Administrator jest uprawniony do zbierać i gromadzić przez przeglądarki www lub urządzenia Klientów informacji takie jak: – nazwa domeny, identyfikator urządzenia, adres IP, adres URL żądania, dane zbierane w dziennikach serwera, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, język przeglądarki, typ przeglądarki, a także inne podobne informacje. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/klienta w ramach strony internetowej www.studioant.pl: Google Analitycs – analizy statystyk strony www oraz na potrzeby AdWords, Piksel Facebook’a – analizy statystyk strony www, a także w celu optymalizacji i tworzenia grup odbiorców kampanii reklamowych.
d) umowy cywilno-prawne, umowy sprzedaży i zakupu, umowy o świadczeni usług elektronicznych
Dane Klienta w celu zawarcia umowy będziemy przetwarzać je w celu zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania, jeśli do zawarcia umowy dojdzie.
e) marketingu i promocji produktów i usług własnych Administratora
f) zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika oraz kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, zgodnymi z prawem działaniami marketingowymi i reklamowymi,
g) przedstwienie i dostosowywania oferty dla Użytkownika
h) monitorowania aktywności Użytkowników Serwisu www
i) przeprowadzania analiz oraz ankiet w celu poprawy działania usług,

Gdy skontaktujesz się z nami celem dokonania różnych czynności lub uzyskania informacji za pomocą strony internetowej, telefonu, e-mail, wymagać będziemy przekazania nam Państwa danych osobowych celem potwierdzenia Państwa tożsamości a także umozliwienia zwrotnego kontaktu. Dotyczy to także tych samych danych osobowych, które wcześniej podałeś. Może się jednak zdarzyć, że z uwagi na specyfikę Państwa żądania lub prośby, będziemy musieli pobrać od Ciebie jeszcze inne dane. Podanie przez Ciebie ww. danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują.

§ 3

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Będziemy przetwarzać Państwa dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której jesteś stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy. W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Państwa dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych. Będą to sytuacje, w których musimy przechowywać Państwa dane np. dane wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych.

§ 4

CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Do wysyłki newslettera wykorzystujemy podany przez użytkownika adres e-mail. Wymagane jest tutaj potwierdzenie użytkownika polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie newsletter. Jeśli tego nie zrobisz nie będziemy mogli wysyłać Ci newslettera. Jeżeli chciałbyś zrezygnować z newslettera, możesz w każdej chwili anulować swoją zgodę. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe (np. e-mail, telefon, list). Oczywiście także w każdym newsletterze dostępny jest link do rezygnacji z niego.

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na obowiązki prawne (np. dane do faktur). W sytuacji, gdy pozyskujemy zgodę Klienta na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

§ 5

KTO MA WGLĄD W PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

W niektórych sytuacjach przekazujemy dane osobowe Klienta podmiotom trzecim. Odbiorcami danych Klienta mogą być : – nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Państwa dane osobowe będą ujawniane w poufności zgodnie z procedurami, po to, by mogli oni wykonywać swoje obowiązki; – inni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne; – organy publiczne, w tym policja, izba celna, organy ścigania, sądy w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

§ 6

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania. Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać dane Klienta przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy. W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, będziemy przetwarzać dane Klienta do czasu cofnięcia zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych.

Informacje wynikające plików cookies będą przechowywane w przeglądarce Twego urządzenia końcowego przez okres do 12 miesięcy. Możesz także w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Po upływie wskazanych okresów czasu dane osobowe Klienta zostaną usunięte lub zanonimizowane.

§ 7

TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:

– prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”); – prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; – prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych; – jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz po 25 maja 2018 r. wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce będzie nim po 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8

REKLAMACJE

Tryb postępowania reklamacyjnego:
a) Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Administratora, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
b) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Administratora Klient może składać w szczególności:
1. pisemnie na adres: Studio Ant sp. z o.o. ul. Żytnia 24/2, 25-018 Kielce
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@studioant.pl.
Niezbędne jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
– okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady
– określenie żądania Klienta
– danych do kontaktu z osobą składającą reklamację/Klientem.
Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji .
Jeśli reklamowany jest produkt, należy go zwrócić w celu zbadania i określenia zakresu wady oraz jej istatności
Zajęcie stanowiska przez Administratora w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych w Polityce prywatności. Klientowi, na rzecz którego Administrator świadczy usługi, które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 8.
BEZPIECZEŃSTWO

Przykładamy wielką miarę do kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny.

§ .9

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na naszych stronach i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 60 dni od dnia wprowadzenia zmian. Z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie Polityki Prywatności, przy czym o zmianie Polityki Prywatności od czasu jej ostatniego przeglądania można się dowiedzieć, sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania, która znajduje się na początku dokumentu.